Historik
I november 2017 på Babywearing Conference i Stockholm medverkade 3 av grundarna. Efter diskussioner, rejält med inspiration, motivation och lite stöttning från andra erfarna personer bestämde vi att göra ett försök att organisera och samla den kunskap och expertis som finns i Sverige om Ergonomiskt Barnbärande, det var början på SREB.

Sverige har, i jämförelse med andra länder, inte varit fullt lika organiserade inom barnbärande eller haft lika många personer som utbildat sig eller tränats som konsulter/coacher eller peer-supporters. Trots att Sverige har en lång historia och tradition av att bära barn i bärdon så tycks dess användande ha ebbat ut och nästan helt försvunnits under första halvan av 1900-talet. De föräldrar som på eget initiativ och från andra länder tog med sig bärsjalar eller bärdon till Sverige ansågs ofta vara ”hippies” och bärdonen som en del av en livsstil, snarare än ett verktyg.

Gruppen ”Bärsjalar!” grundades på Facebook och blev startskottet för ett större och bredare intresse och 2013 utbildades Sveriges första Bära Barn-konsult/coach. Sedan 2016 har fler och fler har utbildat sig till konsulter/coacher eller peersupporters och många sjalotek har öppnats. Inhemska tillverkare av bärdon samt öppnandet av fysiska affärer har även det på senare år blommat upp.

I Sverige saknades dock en förening som skulle kunna bli en gemensam plattform för alla de redan engagerade och för de som vill lära sig mer om ämnet. Liknande organisationer har redan funnits i andra länder under många år. Vår förhoppning är att SREB kan stödja och hjälpa det ergonomiska barnbärandet och på sikt bli en del av en större internationell organisation och rörelse för att bära barn nära, igen.


Grundare & Styrelse

Olga Christensen f.d. Rokicinska tvåbarnsmamma, sambo, bära-barnrådgivare, doula, amningsrådgivare och amningskursledare via Amningshjälpen, BirthYoga instruktör och entreprenör, driver Millame.

Olga
Zarah Stolt har en tvåårig son och är på fritiden Bära Barn-konsult, Peer Supporter i babypottning, blivande hjälpmamma i amning samt driver ett sjalotek. Arbetar som Leg. Sjuksköterska.

Zarah
Linnea Gelfgren tvåbarnsmamma från Motala med ett stort intresse i hälsa och ergonomi. Arbetar sedan 2009 som massageterapeut, coach och nu även som Bära Barn-rådgivare. Driver Lika Sens och Slinglibrary Sweden.

Linnea
 
Ellinor Rydhamn Ledin tvåbarnsmamma, arbetar som specialistsjuksköterska inom neonatalvård, utbildad Bära Barn-konsult.

Ellinor


Stadgar

Dessa stadgar antogs vid det första mötet som hölls 18-02-25:

 • 1 Föreningens namn
  Svensk Riksorganisation för Ergonomiskt Barnbärande (SREB)
 • 2 Säte
  Botkyrka kommun
 • 3 Verksamhetens syfte
  Verksamheten syftar till att samla tillgänglig kunskap, evidens och erfarenhet av ergonomiskt bärande av barn i Sverige samt att bidra till dess tillgänglighet och utvecklande hos intresserade individer, grupper och verksamheter.
  Verksamheten ämnar även till att samla den utbildade och/eller tränade expertis som återfinns inom ergonomiskt bärande (bärande konsulter och peer-supporters) för att möjliggöra att föreningen kan verka som en samlad expertgrupp inom ergonomiskt bärande.
  Verksamheten ämnar även till att försöka normalisera, medvetandegöra och skapa förutsättningar för ergonomiskt bärande i samhället i stort.
  Verksamheten har inget kommersiellt intresse av att sälja bärdon eller till dem kopplade produkter.
 • 4 Regler för hur verksamheten ska bedrivas
  Föreningens styrelse beslutar om vilken typ av aktiviteter som ska bedrivas i föreningen och ser till att det finns tillräckligt med resurser för att verksamheten ska kunna bedrivas.
 • 5 Regler för medlemskap och uteslutning.
  Medlem kan den som bevisligen genomgått utbildning eller träning i ergonomiskt bärande, sk bärcoach/bärandekonsult och/eller peer-supporter. Stödmedlem kan den bli som vill stödja verksamhetens syfte. Enbart privatpersoner kan bli medlemmar i föreningen.
  För att bli medlem måste gällande medlemsavgift betalas in till föreningen. Medlem som önskar utträde ur föreningen ska meddela detta skriftligen. Om medlem inte betalar den vid var tid gällande medlemsavgiften avslutas medlemskapet automatiskt.
 • 6 Regler för hur medlemsavgiften fastställs
  Föreningens årsmöte fastställer medlemsavgiften.
 • 7 Uppgifter om beslutande organ
  Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Under verksamhetsåret är föreningens styrelse beslutande organ. Föreningens styrelse består av en ordförande samt minst två ledarmöter. Styrelsen är beslutför om minst två ledarmöter jämte ordförande är närvarande. Föreningens ordförande respektive ledamöter tillsätts på två år och utses vid föreningens årsmöte. Den vid årsmötet valda styrelse utser inom sig vice ordförare, sekreterare samt övriga befattningshavare som krävs. Styrelseposterna utses vid ett konstituerande styrelsemöte.
 • 8 Föreningens årsmöte
  Föreningens årsmöte ska hållas under perioden 1 april- 30 juni vid tid och lokal som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall vara medlemmarna tillhanda senast en månad före den dag då årsmötet avses äga rum.
 • 9 Beslut om extra årsmöte
  Vid behov kan årsmötet besluta om ett extrainsatt årsmöte. Detta kan hållas tidigast 30 dagar efter det ordinarie årsmötet.
 • 10 Årsmötets uppgifter
  Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande.
  Vid årsmötet skall följande behandlas:
  Upprättande och godkännande av dagordningen jämte röstlängd
  Val av mötesordförande och sekreterare
  Val av två justeringsmän
  Prövning av om mötet utlysts i enlighet med stadgarna
  Framläggande av föreningens årsberättelse
  Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse
  Beslut om fastställande resultaträkning och balansräkning
  Fråga om ansvarsfrihet för föreningens styrelse
  Val av ledarmöter till föreningens styrelse
  Val av ordförande till föreningens styrelse
  Beslut om ekonomiska ersättningar till styrelsens ledamöter fram till nästa årsmöte
  Fastställande av medlemsavgiften för nästkommande verksamhetsår
  Val av revisor och suppleant
  Val av valberedning bestående av två till tre ledamöter för förberedelse av val vid nästa årsmöte
  Inkomna motioner
  Ärende från styrelsen
  Övriga frågor
 • 11 Motioner
  Alla medlemmar och stödmedlemmar har rätt att lämna in motioner inför årsmötet. Dessa ska vara styrelsen tillhanda senast 1 januari för att kunna behandlas vid närmast följande årsmöte.
 • 12 Regler om rösträtt
  Varje medlem och stödmedlem har lika yttrande-, förslags och rösträtt. Alla medlemmar har en röst var på årsmötet.
 • 13 Styrelsens sammanträdande
  Ordförande skall se till att sammanträdes hålls när så behövs dock mint 4 ggr per år. På begäran av två styrelseledamöter i föreningen eller revisor skall styrelsen sammankallas. Vid styrelsens sammanträde skall föras protokoll som undertecknas av ordförande och den ledamot som styrelsen därtill utser. Styrelseledamöter har rätt att få avvikande mening antecknad till protokollet. Protokollet ska förvaras på betryggande sätt. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar eller, vid lika röstantal, den mening som ordförande biträder.
 • 14 Tecknande av föreningens firma
  Föreningens firma tecknas av ordförande samt den eller de övriga styrelseledamöter eller anställda vilka styrelsen bemyndigar.
 • 15 Verksamhetsår
  Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret. För varje verksamhetsår skall styrelsen avge årsredovisning, bestående av förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning.
 • 16 Revisor
  Styrelsens förvaltning skall granskas av utsedd föreningsrevisor. Revisorn ska årligen avge berättelse över sin granskning.
 • 17 Valberedning
  Den av årsmötet utsedda valnämnden har till uppgift att förbereda val till styrelse och revisor.
 • 18 Ändring av föreningens stadgar
  Föreningens stadgar kan ändras genom beslut med två tredjedels majoritet av närvarande röstberättigade medlemmar vid ett ordinarie årsmöte. Förslag om stadgeändring skall vara medlemmarna tillhanda senast 1 januari för att behandlas vid närmaste följande årsmöte.
 • 19 Beslut om upplösning
  Beslut om upplösning av föreningen kan göras om beslutet fattas vid ett ordinarie årsmöte och ett extrainsatt årsmöte och vid båda dessa bifallits av minst tre fjärdedelar av antalet närvarande röstberättigade medlemmar. Om föreningen upplöses skall dess eventuella tillgångar tillfalla verksamhet som beslutas vid det extrainsatta årsmötet.