Välkommen till SREB!

Vi är en organisation som samlar yrkeskompetensen som finns inom barnbärande i Sverige. Vi vill normalisera ergonomiskt barnbärande och skapa en kunskapsbas tillgänglig för såväl yrkesverksamma personer som kommer i kontakt med bärande som för föräldrar och vårdgivare som vill eller behöver bära barn.
Vi vill skapa en plattform som möjliggör kontakt och samarbete inom yrkeskåren och som underlättar att, vid önskemål eller behov, ta kontakt med en utbildad person för hjälp och stöd med ergonomiskt bärande.

Bakgrund
SREB grundades i november 2017 då flera som var utbildade inom barnbärande såg ett behov av en samlande organisation för den, relativt nya, yrkesgruppen. Behovet av en samlande organisation kom ur en önskan om en gemensam grund och en möjlighet att skapa en gemensam kunskapsbas och en plattform för samarbete.
Sedan dess har SREB fortsatt utvecklas, men mycket är fortfarande i startgroparna då vi är en ung organisation. Det har dock gjorts en hel del för att uppnå dessa mål under organisationens första år. Bland annat har SREB medverkat på de svenska mässor som hållits på temat barnbärande och skapat gemensamma riktlinjer och strävat efter att samla yrkesverksamma verksamheter och sprida information om dem och om SREB, via exempelvis sociala medier.

Medlem
Det finns möjlighet till medlemskap såväl för den som är utbildad inom barnbärande (medlem) och för den som anser vårt arbete viktigt, men själv inte är utbildad (stödmedlem).

Nyckelord:
utbildad inom barnbärande: läs mer HÄR
– peer supporter (föräldrastödjare)
– bärabarncoach / bärabarnkonsult

verksamhet inom barnbärande: läs mer HÄR
– bärotek / sjalotek

medlem

kunskapsbas

säkerhet

ergonomi